Pravidla závodu

Kompletní pravidla závodu Slapy Trail Maniacs 2023

 1. Jedná se o sportovní akci, které se mohou účastnit jen osoby starší 18 let, mladší osoby jen se souhlasem zákonného zástupce (písemně potvrzený dokument předložený při prezenci).
 2. Každý závodník závodu svojí přihláškou a prezencí před startem potvrzuje, že se dostatečně seznámil se všemi pravidly a souhlasí s nimi:
  1. Je si vědom důsledků spojených se svojí účastí v závodě, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky za zranění či jiné škody, které utrpí v souvislosti se sportovní akcí.
  2. Obdržel veškeré informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair play a dalších podmínek soutěže.
  3. Bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci.
  4. Souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenávány a zároveň uděluje svolení, aby tyto záznamy vytvořené před, během a po akci mohly být použity všemi způsoby uvedenými v §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez nároku na honorář.
  5. Zavazuje se k dodržování pravidel silničního provozu při pohybu po pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Závodník je povinen poskytnout první pomoc v případě, že je to nutné a žádá si to zdravotní stav jiného závodníka.
 4. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat známky přílišné únavy či vyčerpání a mohlo by dojít k ohrožení jeho zdraví.
 5. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách trailmaniacs.cz přes registrační formulář, či po individuální domluvě s pořadatelem.
 6. Registrace se uzavírají týden před uskutečněním závodu, tedy 13. 10. 2024. Po tomto datu je možné se přihlásit jen se souhlasem pořadatele závodu. Maximální počet startujících závodníků je 300.
 7. Startovné se hradí dopředu poukázáním na účet č. 2000631637/2010. Při platbě uveďte variabilní symbol vygenerovaný při registraci nebo přímo na místě v hotovosti.
 8. Pořadatel závodu si vyhrazuje právo registraci uzavřít nebo upravit podmínky, pokud to bude vyžadovat situace.
 9. Zaplacené startovné se nevrací ani nepřevádí na další ročník. Je ale možné jej prodat či převést na jiného účastníka nejpozději 48h před akcí.
 10. V případě nějaké nenadálé události (kalamity, život ohrožujícího stavu) si pořadatel vyhrazuje právo závod přerušit, uzavřít nebo zrušit. V tomto případě se startovné nevrací. Je možnost jeho převodu na další závod či ročník.
 11. Závodník nesmí přijmout jakoukoliv pomoc mimo vyhrazené občerstvovací prostory. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je nutné poskytnout první pomoc.
 12. Každý závodník musí mít u sebe povinnou výbavu. Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkové kontroly i během závodu. Absence nebo případně nekompletnost povinné výbavy znamená penalizaci.
 13. Závodník postupuje po turistických značkách, lesních cestách a značené trase. Na trati budou označeny kontrolní body, na kterých závodníci budou značit do průkazky průchod tímto kontrolním bodem. Pokud neprojdou celou trasu, jsou automaticky diskvalifikováni.
 14. Je zakázáno používat k přesunu jakékoliv cizí předměty (auto, motocykl, autobus, traktor, vlak, brusle, koně, atd.)
 15. Povinná výbava se skládá z:
  1. NRC (alu folie)
  2. mobilní telefon
  3. nepromokavá bunda
  4. čelovka
  5. 1x vlastní nádoba/kelímek na pití (pro použití na občerstvovacích stanicích)
 16. Chybějící povinné vybavení znamená časovou penalizaci 15 minut za každý chybějící kus.
 17. Soutěžní disciplíny:
  1. Celkové pořadí – hodnotí se vždy 3 nejrychlejší závodníci v kategorii s nejlepším dosaženým časem při absolvováním celé trati.
  2. Rychlostní úseky – hodnotí se vždy první závodník v daném úseku s absolutně nejrychlejším časem na trati 61 a první závodník v daném úseku s absolutně nejrychlejším časem na trati 47. Do této disciplíny jsou zařazeni pouze ti závodníci, kteří nepřekročí 130% času vítěze.
 18. Pro všechny závodníky hodnocené na stupních vítězů nebo na daném rychlostním úseku, jsou připraveny prize money nebo věcné ceny.
  1. V rychlostních úsecích se hodnotí vždy první závodník v absolutním pořadí na trati 61 a první závodník na trati 47.
  2. Celkově jsou vyhlášeny první 3 závodníci v kategorii dle dosaženého času s absolvovanou celou tratí.
  3. Prize money za celkové pořadí jsou vypláceny jen v případě, že je na startu závodu minimálně 30 startujících závodníků v kategorii.
 19. Vznášení protestů:
  1. Protesty se podávají za jednorázový poplatek 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Tento poplatek je při uznání protestu vrácen.
  2. Protest lze oficiálně podat do 60 minut od vyvěšení oficiální výsledkové listiny.
  3. V případě zamítnutí neoprávněného protestu se poplatek nevrací.
  4. Lhůta pro vyjádření hlavního rozhodčího k protestu je 30 minut od jeho podání a složení zálohy 200,- Kč.